Novinky v klube a 45. slávnostná VČS

12. apríla 2024 sa uskutočnila 45. slávnostná Výročná členská schôdza klubu. Keďže ide o jubilejnú schôdzu, tak sa výnimočne konala v reprezentačných priestoroch Národného domu. Zo strany čestného predsedu bola minulý rok požiadavka o dôstojný priestor, preto ďakujeme za tip a organizačné zabezpečenie schôdze Evke Marhoferovej a doterajšiemu výkonnému výboru klubu. 

Avšak opäť nie všetci zúčastnené pochopili, čo je spoločenské oblečenie, ktoré sa podľa pozvánky vyžadovalo. No je to každého vizitka ako sa cítil pri vyparádených kamarátoch turistov. Prezentovalo sa 58 zúčastnených členov, čiže VČS bola uznášaniaschopná, vďaka stabilizovanej členskej základni na počte presne sto členov za rok 2024. Smutné je, že opakovane rovnakí ľudia ignorujú účasť na VČS, čo svedčí o ich „záujme“ o dianie v klube a teda len poberajú výhody z členstva v KST (zľavy na chatách, poistenie na zásah HZS) a len okrajovo sa zapájajú do činnosti klubu, žiaľ. Na ich vlastnú škodu.

Slávnostnú schôdzu napĺňalo ocenenie aktívnych členov klubu pri príležitosti 45 rokov organizovanej turistiky v Kremničke. Prítomná časť členov bola ocenená na závere 45. turistickej sezóny v Riečke v novembri 2023 a časť členov na uplynulej VČS v Národnom dome. Napriek tomu ostalo pár ocenení, ktoré si neprítomní členovia neprevzali. Opäť bude príležitosť na závere sezóny v novembri 2024.

Pre zlepšenie hospodárenia klubu padol na prípravnom výkonnom výbore klubu návrh na vypracovanie zásad hospodárenia klubu (interný predpis), ktorý bol po kontrole dvomi nezávislými osobami (mimo klubu) predložený na pripomienkovanie a následné schválenie VČS, teda prítomným členom. Členovia, ktorí neboli účastní na VČS teda stratili možnosť ovplyvniť alebo zlepšiť predložený materiál. Zásady hospodárenia sú každému k dispozícii na tomto odkaze.

Následne budú doplnené stanovy klubu, ale to je proces na dlhšie obdobie.

V rámci diskusie členskej základne boli prednesené rôzne príspevky, námety a návrhy. Z najzaujímavejších vyberáme nasledovné:

  1. konštruktívne pripomienky od Mojmíra Haška k priebehu a vedeniu schôdze Milošom Políčkom;
  2. zamietnutý návrh od Štefana Rafanidesa k priestorovému obmedzeniu činnosti klubu na okres Banská Bystrica (okolie mesta), čo je totálny nezmysel (toto sme zažili počas pandémie, viac to nepotrebujeme), lebo sme Klub slovenských turistov s nadregionálnym pôsobením vrátane zahraničia;
  3. prijatý návrh Evky Marhoferovej a Danky Kyselovej k doplneniu činností v stanovách klubu nielen o dobrovoľnícku činnosť, lebo u staršej časti členov dochádza k nepochopeniu dobrovoľníckej činnosti našich členov v prospech spoločnosti (rozumej, že si neosvojili princípy dobrovoľnosti), pritom každá jedna túra od vzniku klubu je vykonávaná na dobrovoľníckej báze (bez nároku na odmenu);
  4. opakované presviedčanie členskej základne od Milana Hlavatého a Miloša Políčka o zbytočnosti vykonávania brigád na čistenie turistických chodníkov formou dobrovoľníckych brigád, čím znevažujú vykonané činnosti v prospech zlepšenia stavu turistického značenia a pritom sa sami na daných brigádach nezapojili a ani neprišli podporiť osobnou účasťou na dobrovoľníckych brigádach (súvisí s bodom 3. uvedeným vyššie);
  5. Milan Hlavatý vystúpil s nesúhlasom obnovy lavínového pamätníka v Trangošskej doline s „argumentom“, že pamätník nepatrí nášmu klubu, čo je veľký paradox, lebo Milan osobne pred rokmi inicioval prekopanie Tunela a obnovu trojramenného kríža, ktoré taktiež nepatria nášmu klubu (čudný dvojaký meter a nepochopiteľná argumentácia…), preto neprajníkom predseda Tomáš odkazuje: „Keď nechcete pomôcť, aspoň nám neprekážajte v aktivite.
  6. stručné citovanie zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve predsedom klubu a možnosti (nielen povinnosti!) a výhody zo zákona vyplývajúce pre náš klub;
  7. bol predstavený plán činnosti na rok 2024 z námetov od vedúcich túr.

Supervolebný rok 2024 priniesol voľby aj v našom klube, kde sa výrazne zmenilo zloženie výkonného výboru, čiastočne revíznej komisie po vzdaní sa funkcie vo VV viacerými členmi. Nových funkcionárov klubu si pozrite na tomto odkaze. Dosť bolo gerúzie.

Verím, že s novým rozšíreným vedením klubu sa podarí udržať princípy dobrovoľníctva v klube, nadšených vedúcich túr, spokojných účastníkov klubových podujatí, aktívnych členov a neuchyľovať sa „len“ k spomienkovému optimizmu a spiatočníctvu, ktoré vedie k zaostávaniu bez zavádzania noviniek a vylepšení.

Vidíme sa na horách! 

-TT-

PS: neprevzaté členské známky KST si môžete vyzdvihnúť na klubových podujatiach. Nevyžadujte ich individuálne vyzdvihnutie, lebo pri stovke členov ide o časovo veľmi náročnú požiadavku. Ďakujem za pochopenie.

Komentáre sú uzavreté.